Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 193/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Obowiązkiem organu administracyjnego jest dokonanie oceny każdego dowodu, w tym także dowodu z opinii biegłego. Oznacza to konieczność prześledzenia toku rozumowania autora, wyjaśnienia stwierdzeń niejasnych i sprawdzenia czy końcowy wniosek pozostaje w logicznym związku z poprzedzającą go treścią. W praktyce orzeczniczej organów administracyjnych utarła się zasada bezkrytycznego przyjmowania konkluzji biegłego. W rezultacie to nie organ administracyjny lecz biegły rozstrzyga sprawę, a jego opin...

SA/Kr 982/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-10-16

Skoro ustawodawca używa w przepisie art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./ liczby mnogiej, to oznacza, że wartość przedmiotu spadku winna być ustalona w oparciu o opinię biegłych, a nie jednego biegłego.

I SA/Wr 729/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku strony przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od os. fizycznych za 2004r. wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Kr 1062/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-19

Opinie i raporty biegłych rewidentów powstające w rezultacie zastosowania swoistej procedury urzędowej, nie są przedmiotem prawa autorskiego.~Koszty uzyskania przychodów biegłych rewidentów w tym postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 13 pkt 8 lub 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ wynoszą 20 procent.

I SA/Kr 829/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-11-21

1. Opinia biegłego nie jest dokumentem urzędowym lecz dowodem w postępowaniu sądowym, który należy uznać za materiał urzędowy i nie są przedmiotem prawa autorskiego.~2. Koszty uzyskania przychodów biegłych w postępowaniu sądowym zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ wynoszą 20 procent.

SA/Bk 307/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej W B. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej

I SA/Łd 1883/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyceny samochodu przeznaczonego do licytacji

III SA 113/84 - Wyrok NSA z 1984-04-18

skargę Stanisława K. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej.

I SA/Ol 189/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2