Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 691/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 282/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości

II SAB/Bk 2/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wykupu nieruchomości

II SA/Kr 152/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wartości wzrostu nieruchomości

II SA/Ol 112/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podziału nieruchomości 1/ uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji; 2/ zasądza od SKO na rzecz skarżącego J. Ch. kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3/ orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu.

II SA/Rz 229/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Bd 202/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Lu 267/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie niewyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki budowlanej

II SA/Bd 382/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Wr 222/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Miasta Ś. Z. z dnia [...] nr [....
1   Następne >   +2   5