Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 996/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Po 210/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 274/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przyłączenie do wodociągu. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Wa 2417/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na działce

II OSK 717/06 - Wyrok NSA z 2007-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Bd 873/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA 1474/97 - Wyrok NSA z 1999-10-04

Skarga (...) Agencji Spedytorskiej 'C.' Sp. z o.o. w C. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA/Lu 48/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na bezczynność Wójta Gminy w sprawie niewłaściwego korzystania z koryta rzeki przez właściciela nieruchomości sąsiedniej

IV SA/Wa 1321/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej przywrócenie do stanu poprzedniego

II SA/Kr 1020/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2