Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

skargę Zarządu Miasta B. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu budowy ulicy.

SA/Kr 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-14

skargą Stanisława K. oraz stosownie do art. 55 ust. 1 i 3 tej ustawy zasądził od Rady Gminy M.D. na rzecz skarżącego koszty postępowania sądowego w wysokości sto pięćdziesiąt złotych.

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

Skarga Grażyny L. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną przez nią w mocy decyzję organu I instancji, a także zgodnie z art. 55 wymienionej wyżej ustawy zasądził od SKO na rzecz G...

SA/Gd 1094/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-25

Skarga Haliny L. oraz Sławomira i Wojciecha P. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji budynku mieszkalno

II SA/Gd 292/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-04-08

skargę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddziału Terenowego w (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przekazania nieruchomości rolnej Lasom Państwowym w celu zalesienia.

OPK 35/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-05-19

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Grudzieckiego w sprawie z odwołania P.-O. C. sp. z o.o. w P. od decyzji Burmistrza Gminy Warszawa-(...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w Warszawie, zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorzą...