Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

III SA 5389/98 - Wyrok NSA z 1999-09-15

skargę Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok.

III SA 5201/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

Skarga Wojciecha S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej przy Ministrze Finansów w przedmiocie uznania go winnym naruszenia dyscypliny budżetowej, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 14 Prawa budżetowego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie Komisji Orze...

FSK 1714/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi 'AM' we W. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. (...) w przedmiocie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi na realizację inwestycji budowlanych finansowanych z dotacji budżetowej