Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Ka 1234/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-02-12

Dotknięta wadą jest uchwała rady gminy 'w sprawie przepisów porządkowych' określająca, że lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko do godziny dwudziestej trzeciej.~Upoważnienie ustawowe zawarte w art. XII par. 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy jest właściwą podstawą materialnoprawną dla określenia godzin otwierania i zamykania tych zakładów oraz dni, w których zakłady te mają być czynne.

SA/Wr 1334/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-12-19

Skarga Wojewody W-kiego na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie ustalenia statutu gminy S. i na podstawie art. 207 par. 4 w związku z art. 216a par. 1 Kpa stwierdził niezgodność z prawem postanowienia statutu gminy S. w części dotyczącej udziału w składzie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

II SA 3057/00 - Wyrok NSA z 2001-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:~za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodat...

II SA 2253/99 - Wyrok NSA z 2000-04-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Sz.

SA/Bk 1082/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-07

Osoba korzystająca z usług świadczonych przez samorządową jednostkę organizacyjną nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy określającej zasady wynagradzania pracowników tej jednostki.

II SA 1928-1929/99 - Wyrok NSA z 2000-02-17

Zakaz łączenia funkcji członka zarządu gminy z zatrudnieniem w administracji rządowej /art. 27 ustawy o samorządzie gminnym - Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./ nie oznacza zakazu dokonania wyboru do zarządu osoby zatrudnionej w administracji rządowej.

III SA/Gd 277/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę z radnym

II SA 1825/94 - Wyrok NSA z 1995-01-03

skargę Rady Gminy w I. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy ustalającej wynagrodzenie sołtysów ze środków budżetowych.

II SA 3/91 - Postanowienie NSA z 1991-01-30

skargę Zdzisława L. na uchwałę Rady Gminy w L. w przedmiocie odwołania ze stanowiska wójta.

II SA/Ka 1014/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-03-15

stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie określenia czasu funkcjonowania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie miasta.
1   Następne >   2