Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 791/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Skarga Bogusławy D. na decyzję dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania kosztów przeniesienia i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od tegoż Instytutu kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA/Kr 2564/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-10

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w W. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy W.

II SA/Wr 314/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-02-13

skargę Wiesława D. na decyzję Naczelnika Rejonowego Zakładu Karnego w (...) w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza Służby Więziennej.

III SA 334/95 - Wyrok NSA z 1996-01-17

skargę Fabryki (...) 'F.' S.A. w T.G. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zatwierdzenia metody kształtowania wynagrodzeń.

II SA 906/95 - Wyrok NSA z 1995-11-13

skargę Tadeusza U. na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego.

II SA 8/95 - Postanowienie NSA z 1995-01-13

skargę Jacka S. na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie powołania dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w W.

SA/Po 1203/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-06

Skarga Róży Z.-D. na decyzję Wojewody P-kiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w W., a także

SA/Wr 520/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-28

Skarga Tomasza S. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w L. w przedmiocie odmowy uznania go za poborowego sprawującego opiekę nad członkiem rodziny i odroczenia zasadniczej służby wojskowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SAB 82/94 - Postanowienie NSA z 1995-01-05

skargę Kazimierza Sz. na akt administracyjny Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska nadleśniczego.

II SA 747/90 - Wyrok NSA z 1990-11-20

skargę Zarządu Gminy w J. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O-kiego w sprawie zatrudnienia przewodniczącego rady gminy.
1   Następne >   2