Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania. Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...

SA/Bk 1285/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r.

I SA/Gd 644/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-08-03

Skarga Elżbiety i Zbigniewa małżonków Ś. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. i podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także

I SA/Łd 1052/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-03-17

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania.~Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...

FPS 3/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

Skarga Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 'M.' Spółka z o.o. z siedzibą w Sz. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem SA/Sz 2027/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr ...

III RN 31/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie określenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 1995 rok na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

FPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

Skarga Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 'M.' Spółka z o.o. z siedzibą w Sz. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem SA/Sz 2028/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy oku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. n...