Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1572/01 - Wyrok NSA z 2003-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych

SA/Sz 1625/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-03

Wniosek, że wynikający z naliczenia premii wydatek nie został w żadnej mierze poniesiony w celu osiągnięcia przez nią przychodu, a zatem nie podlegał zaliczeniu do kosztów jego uzyskania stosownie do powołanego w zaskarżonej decyzji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./. Istotną w takiej ocenie charakteru tego wydatku jest też okoliczność, iż do jego poniesienia doszło w następstwie czynności nieupraw...

I SA/Wr 2806/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-08

skargę Kopalni Surowców Skalnych spółki z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia straty za 1997 r.

III SA 2232/01 - Wyrok NSA z 2003-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

III SA 2592/01 - Wyrok NSA z 2003-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

III RN 66/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-05-08

Skarga W.-T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzje Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r., po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na skutek rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prezesa NSA od wyroków Naczelnego Sądu Administracyjneg...

FPS 9/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Skarga Kazimierza W. na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2003 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie III SA 2491/01 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy w...