Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 1022/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-31

1. W przypadku osiągania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pobierane przez małżonka jednego ze wspólników spółki - tylko do tego wspólnika, którego małżonek pobiera wynagrodzenie za pracę.~2. Dany stan faktyczny może zostać zakwalifikowany do grupy kosztów podlegających potrąceniu, ale w celu takiego przyporządkowania należy ocenić jego związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika...

I SA/Łd 1219/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

I SA/Łd 1937/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr 21/42/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Gminy S.

I SA/Łd 1052/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-03-17

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania.~Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...