Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 2309/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-09

skargę Grażyny i Andrzeja małżonków P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1992 r.

I SA/Wr 2222/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-08-07

Poczynając od 1 stycznia 2000 r., zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych nie podlegały dochody z działalności gospodarczej osób zatrudniających osoby niepełnosprawne.

I SA/Wr 2028/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. - Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie odpowiedzialności płatnika za nie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1999

I SA/Wr 2806/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-08

skargę Kopalni Surowców Skalnych spółki z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia straty za 1997 r.

I SA/Wr 1357/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-05-18

Skarga spółki z o.o. w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w (...), a także

SA/Wr 2347/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-05

Warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 35 ustawy w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /M.P. nr 6 poz. 53 ze zm./ jest spełnienie warunków,...

I SA/Wr 1805/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-02

Skarga Spółki Akcyjnej (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1994 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w (...); (...).

SA/Wr 1759/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-04-14

1. Przepis art. 5 ust. 3 ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. /Dz.U. nr 74 poz. 438/ nie stwarzał podstawy do określenia normy wynagrodzeń dla podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność po dniu 30 września 1989 r., a które nie zatrudniały i nie planowały zatrudnienia pracowników.~ Powyższe dotyczy z zasady spółek i spółdzielni, których działalność z mocy przepisów statutowych oparta jest na osobistej pracy członków, jeżeli statut nie przewidyw...