Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 443/99 - Wyrok NSA z 1999-07-14

Kwestie związane ze zwolnieniem ze służby policjantów zostały uregulowane wyłącznie w ustawie o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ i przepisy Kodeksu pracy nie mają nawet pomocniczego zastosowania.

II SA 3981/01 - Postanowienie NSA z 2001-12-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Rz 556/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi I. C. na uchwalę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza

II SA 1526/93 - Wyrok NSA z 1993-12-16

skargę Jerzego K. na decyzję Komisji Papierów Wartościowych w przedmiocie skreślenia z listy maklerów.

II SA/Rz 555/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie powołania Komisji Orzekającej dla oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza

II SA 1814/99 - Wyrok NSA z 1999-12-17

Art. 20 ust. 2 ustawy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 77 poz. ...

II SA 1010/99 - Wyrok NSA z 1999-10-14

skargę w przedmiocie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych.

II SA 2593/00 - Wyrok NSA z 2000-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie opinii rady izby notarialnej w sprawie powołania na notariusza

OPS 17/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

Skarga Andrzeja B. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie wypłaty należności z tytułu pełnienia służby bezpośrednio po zakończonym dyżurze lekarskim oraz wypłaty odsetek od tej należności po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie II SA/Gd 2034/98, do wyjaśnienia w trybie a...

III RN 162/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2000 r. sprawy dyscyplinarnej obwinionego Tadeusza G. w przedmiocie przewinienia dyscyplinarnego przewidzianego w art. 80 Prawa o adwokaturze na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie (...)
1   Następne >   2