Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 826/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi ' A. - R.' P. K. na stanowisko Komendanta Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zawarte w piśmie dnia [...] ([...]) w przedmiocie refundacji wynagrodzeń

II SA 2908/00 - Wyrok NSA z 2001-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej (...) w przedmiocie odstąpienia od wskazania kandydata na stanowisko dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

SA/Rz 176/02 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-11

Sprawa ze skargi Zdzisława D. w przedmiocie renty z ubezpieczenia społecznego

III SAB/Łd 4/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Integracji Społecznej 'Zielone Światło' w O. w przedmiocie niepodjęcia decyzji w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego zobowiązuje Dyrektora Centrum Integracji Społecznej 'Zielone Światło' w O. do wydania rozstrzygnięcia w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego przez S. G., w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia Sądu.

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA 1568/92 - Postanowienie NSA z 1992-09-28

skargę Tadeusza M. na niewydanie decyzji przez dyrektora Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w W. w przedmiocie wysokości wynagrodzenia za zastosowanie projektu racjonalizatorskiego.

III ZP 2/01 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2001-03-28

Wniosek Marka K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o niedokonywanie potrąceń ze świadczenia i umorzenie zadłużenia na koncie Funduszu Alimentacyjnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 28 marca 2001 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w L. postanowieniem (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 par. 1 Kpc.~Czy zobowiązany do alimentów może domagać się w postępowaniu sądowym umorzenia należności funduszu alimentac...

III RN 167/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-10-15

Skarga Marcina Cz. na orzeczenie dyscyplinarne Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymierzonej kary dyscyplinarnej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA w Warszawie , II SA 667/01

U 5/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-11-20

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności'~par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad ustalania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia /Dz.U. nr 17 poz. 81 ze zm./ - z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267 ze zm./ oraz z art. 67 ust. 2 i art. 68 ust. 1 Konstytucji RP~

II SA/Sz 249/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi P. P. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej
1   Następne >   2