Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

V SA/Wa 337/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu;

V SA/Wa 935/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1502/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

II SO/Kr 5/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-24

Wniosek A. K. o wymierzenie grzywny Przedsiębiorstwu [...] S.A. w O. za nieprzekazanie skargi na niewykonanie wyroku

I SA/Wr 2151/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

V SA/Wa 1563/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

V SA/Wa 93/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-24

WSA w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA - Ewa Wrzesińska - Jóźków po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy A. O. na pismo Rady do Spraw Uchodźców

I OSK 1033/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych
1   Następne >   +2   +5   +10   46