Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 562/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-27

Skarga K. K. na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OSK 357/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 350/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-05

Skarga A. D. na decyzję SKO w W. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji SKO w W. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. dotyczącej odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego , zasiłku celowego specjalnego na leczenie, opiekę, rehabilitację

IV SA/Gl 9/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 452/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 1212/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-11

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w przedmiocie przyznania za...

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 357/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 349/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-05

Skarga A. D. na postanowienie SKO w W. w przedmiocie wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. D. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Po 364/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2