Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 337/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu;

V SA/Wa 935/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1502/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 770/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

V SA/Wa 842/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu;

V SA/Wa 1370/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 1563/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

V SA/Wa 1534/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Skarga V. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 93/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-24

WSA w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA - Ewa Wrzesińska - Jóźków po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy A. O. na pismo Rady do Spraw Uchodźców

V SA/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany
1   Następne >   +2   +5   +10   13