Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

II SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Ol 87/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w wydaniu decyzji I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny; IV. przyznaje od Skarbu Państwa - WSA w Olsztynie adwokatowi P. Ch. kwotę 240 złotych (słownie: dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za nieo...

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zgromadzenia