Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Skarżony

I SA/Łd 689/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-10-03

1. Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ dla spółdzielni mieszkaniowych ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Ze zwolnienia nie korzysta bowiem spółdzielnia jako jednostka organizacyjna. Podstawą analizy podstaw do zwolnienia jest ustalenie dochodu i jego przeznaczenie.~2. Dochód odpowiadający wydatkom nie uważanym za koszty uzyskania przychodu podlega opodatkowani...

II SA/Łd 1681/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Łd 931/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odsetek za zwłokę od nienależnie wykorzystanej części dotacji budżetowej

I SA/Łd 1311-1316/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-06-09

skargę na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych na realizację infrastruktury dla budownictwa mieszkaniowego.

I SA/Łd 1319/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-05-22

1. Ponieważ ustawodawca nigdzie wyraźnie nie zastrzegł, iż prawo do odliczenia spłat kredytu /pożyczki/ dotyczy wyłącznie kredytów /pożyczek/ zaciągniętych w czasie obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, to należy uznać, że obojętne jest, kiedy kredyt /pożyczka/ przeznaczony na cele mieszkaniowe, wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, został przyznany i wykorzystany.~2. Wykładnia art. 26 ust. 10 ustawy o pod...

II SA/Łd 2276/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-20

Do okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie wlicza się okresu pracy wykonywanej w ramach członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

II SA/Łd 1294/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-11-11

Skarga Stefana N. na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego