Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 1575/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1995 r.

I SA/Łd 609/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-04-17

Wniosek /podania/ bez merytorycznego rozpoznania może dotyczyć jedynie sytuacji przewidzianych w art. 64 par. 1 i par. 2 Kpa.

II SA/Łd 73/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-02-13

skargę w przedmiocie rozbiórki samowolnie wykonanych ścian i fundamentów.

I SA/Łd 1676/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-17

Zobowiązanie podatkowe wygasa przez zapłatę podatku, przy czym może tego dokonać za podatnika również osoba trzecia. Zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia za inną osobę kwot odpowiadających ciążącym na niej podatkom może wynikać z umów cywilnoprawnych, w rozpatrywanej sprawie z umowy o oddanie mienia do odpłatnego korzystania zawartej między skarżącą spółką a Skarbem Państwa reprezentowanym przez organ założycielski zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Oczywiście zobowiązanie to nie ...

I SA/Łd 29/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-10-16

Nowa wykładnia prawa dokonana w wytycznych naczelnego organu administracji państwowej nie stanowi przesłanki do wznowienia postępowania.

I SA/Łd 1664/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-09-18

skargę Przedsiębiorstwa 'D.' spółki z o.o. w P.T. na postanowienie Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji administracyjnej.
1   Następne >   +2   +5   8