Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 1479/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

I SA/Łd 235/03 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Łd 1707/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Łd 478/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-07

Nie można zabezpieczyć zobowiązania podatkowego, które wygasło.

I SA/Łd 955/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-11

Skarga Spółki z o.o. 'Z.' na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za styczeń 2000 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Spółki pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy tytułem ...

I SA/Łd 452/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-11-05

Wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swym majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki. W prawie podatkowym nie zostało zdefiniowane pojęcie solidarności, jednak zgodnie z art. 91 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Po rozwi...

I SA/Łd 1460/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-20

W wypadku, gdy przed zakończeniem postępowania o stwierdzenie nadpłaty organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe dotyczące tego samego podatku, w którym stwierdzenia nadpłaty żądał podatnik, wszczęte na żądanie podatnika postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty staje się bezprzedmiotowe.

II SA/Łd 1670/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu zdemontowania klimatyzatora

II SA/Łd 1235/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

I SA/Łd 1666/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek od zwróconej kwoty różnicy podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   8