Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 724/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-10-01

skargę w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

I SA/Kr 756/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-11-05

Zarząd gminy nie ma legitymacji do zaskarżenia uchwały kolegium regionalnej izby obrachunkowej w sprawie nieudzielenia mu absolutorium przez radę gminy.

I SA/Kr 420/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-07

Uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie ma wpływu na ustanie obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się i tylko to kryterium decyduje o jego ustaniu. Jeżeli obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka wygasł wskutek osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego utrzymywania się, później zaś utraciło ono taką zdolność, znalazło się w niedostatku, rodzice są obowiązani do ...

I SA/Kr 1573/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-03-25

1. Przepisy art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. 'c' i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie różnicowały stawki podatkowej 7 procent w zależności od tego, czy przedmiotem sprzedaży jest część budynku, czy też jego całość.~2. Sprzedaż części budynku jest sprzedażą towaru /art. 4 pkt 1 ustawy o VAT/, a nie prawa majątkowego.

I SA/Kr 1031/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-09

Skarga o wznowienie postępowania sądowego.

I SA/Kr 1346/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-10-29

skargę w przedmiocie podatku od towarów i usług.

I SA/Kr 737/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-09

Jeżeli organ wznowił postępowanie na podstawie okoliczności znanych mu w dniu wydania decyzji jest to naruszenie prawa, które nie powinno być tolerowane z punktu widzenia praworządności.

I SA/Kr 827/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-05-27

1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę...
1   Następne >   +2   5