Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 384/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 1819/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności skargi

II SA/Kr 998/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Z.M. 'P.' w K. w przedmiocie ustalenia regulaminu dostarczania odbiorcom wody z wodociągów stanowiących własność Z.M. 'P.' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej gminy M.G.

II SA/Kr 923/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 515/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 1480/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazania wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika na ścieki

II SA/Kr 2114/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-20

skarg Marka C. i Zdzisława S. na postanowienie Wojewody K. w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Kr 999/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-12-02

1. Taryfa jest konsekwencją i wykonaniem regulaminu zaopatrzenia w wodę.~2. Ustalając taryfę, związek międzygminny działał z pozycji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Wcześniej powinien był uzyskać od gminy /nie będącej członkiem związku/ regulamin zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gmin. Skoro tak się nie stało, to nie miał kompetencji do rozciągania na teren tej gminy swej taryfy.

II SA/Kr 768/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1711/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2