Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania. Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...

II SA/Lu 1100/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-07-01

Przepisy art. 9 pkt 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy /Dz.U. 1985 nr 54 poz. 276 ze zm./ nie dają podstaw do wydania nakazu przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

SA/Lu 308/88 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1988-04-29

skargę Tadeusza R. na pismo Wojewody T. w przedmiocie niewyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

II SA/Lu 923/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-12-11

Dodatki: mieszkaniowy i wiejski są obligatoryjnymi składnikami wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Organ prowadzący szkołę nie może więc /w drodze regulaminu/ uzależnić ich przyznania od posiadania odpowiednich środków pieniężnych.

II SA/Lu 347/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w R.-P. w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli stwierdza nieważność uchwały Rady Powiatu w R.

SA/Lu 663/90 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1990-10-12

Skarga Rady Miejskiej w T. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody T-kiego orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w T. o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym i na zasadzie art. 207 par. 2 pkt 1 w związku z art. 216a par. 1 Kpa uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

SA/Lu 572/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-12-16

Skarga Grażyny K. na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta L., a także

II SA/Lu 878/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy przyznania środków Funduszu Pracy tytułem refundacji dodatków wypłaconych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń
1   Następne >   2