Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1231/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-06-27

skargę w przedmiocie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.

I SA/Lu 679/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-21

Za koszty uzyskania przychodu ustawodawca uznał tylko te koszty, które mają bezpośredni związek z działalnością gospodarczą i wpływają na wielkość przychodu.~Wydatki poniesione na likwidację Spółki służyły zakończeniu jej bytu prawnego, a nie poniesiono ich w celu uzyskania przychodu.

II SA/Lu 1155/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody (...) z 2 października 1996 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy B. (...) z 30 sierpnia 1996 r.

I SA/Lu 621/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-14

Skład sędziowski rozpoznający przedmiotową sprawę w pełni podzielił pogląd oraz stanowisko wyrażone w uchwale składu siedmiu sędziów NSA - FPS 1/96 - iż umowne przeniesienie własności działki gruntu dokonane w trybie art. 231 par. 2 Kc nie powoduje obowiązku uiszczania opłaty skarbowej według art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./.

I SA/Lu 1004/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-04-25

Art. 40 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ odnosi się do odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika /i tylko podatnika/ i nie stwarza podstawy do rozciągnięcia na jego podstawie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania płatnika.
1   Następne >   +2   +5   9