Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 862/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-09

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ w równym stopniu dotyczy samochodów stanowiących własność podatnika, jak też używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy umowy leasingu.

I SA/Lu 551/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-17

Ustalenie, czy występują podstawy wznowienia postępowania wymienione w art. 145 par. 1 Kpa, może nastąpić wyłącznie w postępowaniu rozpoznawczym, a to zgodnie z treścią art. 149 par. 2 Kpa.

II SA/Lu 404/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. w przedmiocie odrzucenia zarzutu skarżących, uznanego za protest, do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy U.

I SA/Lu 1687/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-04

Doradca podatkowy może występować przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej, jednak nie jako pełnomocnik procesowy strony, ale w szczególnym charakterze doradcy podatkowego, tj. osoby, która udziela stronie porady, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych.~Nie może więc wprawdzie dokonywać w imieniu strony czynności procesowych, jednak aktywnie ...

I SA/Lu 237/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-03-20

W każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, obowiązkiem organu podatkowego jest rozważenie czy nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 40 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, a to stosownie do art. 7, art. 77 par. 1 i art. 80 Kpa.

I SA/Lu 571/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-29

Obowiązkiem organu administracji jest zebrać i rozpatrzyć istniejące dowody, w tym przedłożone przez stronę w toku postępowania, pozostające w związku z faktami prawotwórczymi istotnymi w sprawie.~Nie jest zaś rzeczą organu administracji wzywanie strony do przedłożenia konkretnych dowodów /np. umów/, o istnieniu których wobec składanych przez stronę wyjaśnień przypuszczać nie może. Podatnik, który dokonuje rozliczenia podatku i kwalifikuje określone wydatki, najlepiej orientuje się, na podstawie...

I SA/Lu 283/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-01

Okoliczność, że skarżący nie wykonywał obowiązków podatkowych, nie zwalniała organów podatkowych od ustalenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, czyli jako kwotę należną z tytułu sprzedaży usługi pomniejszoną o kwotę podatku należnego.~Przyjęcie podstawy opodatkowania jako wartości brutto /z podatkiem należnym VAT/, narusza dyspozycję tego przepisu i w konsekwencji po...

I SA/Lu 519/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-22

1. Przepis art. 138 par. 2 Kpa, dopuszczający wydanie przez organ odwoławczy decyzji kasacyjnej, winien być interpretowany ściśle, co oznacza, że decyzja taka zgodna jest z tym przepisem tylko wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub znacznej części.~2. Przyczyny, dla których organ odwoławczy uznał za konieczne skorzystanie z możliwości przewidzianej przepisem art. 138 par. 2 Kpa winny przy znaleźć jednoznaczny wyraz w uzasa...

I SA/Lu 528/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-27

W polskim prawie brak jest przepisów pozwalających na uprzywilejowane traktowanie podmiotów w stanie upadłości w zakresie udzielania ulg w postępowaniu podatkowym czy egzekucyjnym.

I SA/Lu 856/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-02

Czynność przekazania zakupionego towaru na potrzeby reprezentacji i reklamy została w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ zrównana ze sprzedażą towarów. Podatnik decyduje o przekazaniu towarów na potrzeby reprezentacji i wówczas zobowiązany jest uiścić należny podatek VAT od tej czynności.~Obowiązek podatkowy określony w przepisie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy nie był uzależniony ani od rodzaju towarów przeznaczonych n...
1   Następne >   +2   +5   +10   13