Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 203/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-12

1. Skoro spółka w zawartej z prezesem zarządu spółki jako właścicielem nieruchomości umowie najmu przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia pomieszczeń do stanu wymaganego - według jej oceny - dla zaspokajania jej potrzeb tj. zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarządu, to oczywiście mogła na siebie takie zobowiązanie w umowie najmu przyjąć, niemniej jednak ocena skutków takiego zobowiązania w umowie cywilnoprawnej dla zakresu zobowiązania podatkowego spółki musi być dokonana w ramach przep...

SA/Rz 259/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, zaległości podatkowej i odsetek za 1996 r.

SA/Rz 1254/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-12-15

1. Art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ odnosi się do dwóch sytuacji. Pierwszą z nich jest ta, w której podatnik wykorzystując swój związek gospodarczy z osobą, której przysługują szczególne ulgi w podatku dochodowym, przerzuca całość lub część swoich dochodów na osobę korzystającą z ulgi i wskutek tego nie wykazuje dochodu w takiej wysokości, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby ten związek nie istniał. Druga syt...

SA/Rz 258/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, zaległości podatkowej i odsetek, za 1998 r.

SA/Rz 1629/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w T. w przedmiocie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r.

SA/Rz 876/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie odpowiedzialności płatnika i określenia wysokości nie pobranego przez niego podatku oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej

SA/Rz 87/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-15

1. Przepis art. 37 pkt 4 ustawy w sprawie zaliczenia do przedmiotów umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów /Dz.U. nr 28 poz. 129/ muszą wystąpić w umowie łącznie.