Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1109/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-05

Sprawa ze skargi Gminy-Miasto R. na wydane z upoważnienia Wojewody (...) rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie odstąpienia przez Gminę

SA/Rz 226/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-02-10

Jeśli rada gminy, w granicach uprawnień ustanowionych w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 52 poz. 268 ze zm./, nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta, to podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze tej gminy stanowią ceny skupu żyta ustalone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

SA/Rz 151/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-07-14

Wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli służył osiągnięciu przychodów, a podatnik wykazuje innymi dowodami zaistnienie zdarzenia gospodarczego uzasadniającego ten wydatek.

SA/Rz 247/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-03-10

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedającej ją decyzji I instancji.

SA/Rz 461/95 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1995-06-07

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 359 Kpc w związku z art. 211 Kpa wniosek Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia NSA o wstrzymaniu wykonania decyzji dyrektora Izby Skarbowej w (...) dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego.
1   Następne >   2