Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1485/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 11 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta P. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

SA/Rz 2314/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego:~

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

W okresie obowiązywania ustawy o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ przepisy tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych nie definiowały nienależnego zwrotu podatku jako zaległości podatkowej i w konsekwencji nie określały też zasad naliczania odsetek od takiego zwrotu. Uregulowanie takie nastąpiło dopiero w ustawie - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

SA/Rz 1731/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Rz. w przedmiocie nakazu rozbiórki przyłącza kanalizacji sanitarnej i studzienki

SA/Rz 2355/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy oddania gruntu Skarbu Państwa w trwały zarząd

SA/Rz 2966/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Rz. w przedmiocie sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu budowy

SA/Rz 2838/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień kombatanckich

SA/Rz 2826/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody T. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę przyłącza gazowego

SA/Rz 12/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody T. w przedmiocie nałożenia obowiązku dostarczenia ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

SA/Rz 420/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 9 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
1   Następne >   +2   5