Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1570/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-06-23

1. Przewidziana w art. 13 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ możliwość odroczenia terminu czynności przewidzianych w przepisach podatkowych nie może być zrealizowana po upływie tego terminu.~2. Przewidziane w art. 7, art. 8 i art. 9 Kpa obowiązki organu podatkowego informowania, wyjaśniania i czuwania w interesie strony, jak również skutki naruszenia tych obowiązków są związane bezpośrednio z toczącym się postępowaniem adminis...

SA/Sz 1844/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-06-25

1. Biorąc pod uwagę umowny, różnorodny zakres czynności /funkcji/, które składają się na określoną w wystawionych przez podatnika fakturach VAT usługę zarządu statkami, których wykonywanie odbywa się zarówno w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, usługi tej /zarząd statkami/ niewątpliwie nie sposób zakwalifikować do usług eksportowych w rozumieniu art. 4 pkt 6 i art. 18 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 po...

SA/Sz 2390/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-05

Wniosek, że po złożeniu przez podatnika zeznania w terminie do 30 kwietnia, określenie innej wysokości podatku może nastąpić wyłącznie z inicjatywy organu podatkowego, a więc z urzędu.

SA/Sz 144/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-26

Niewywiązanie się podatnika - w przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ terminie - ze zobowiązania przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na cele określone w tym przepisie i nieprzeznaczenie przychodu na zakup działki lub innego mieszkania w terminie obligowało go do zapłacenia podatku. Środki na to pochodzić miały właśnie z osiągniętego ze sprzedaży przychodu. Prz...

SA/Sz 2004/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

SA/Sz 1698/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-25

Możliwość zmiany decyzji, przewidziana w art. 174 Kpa ma charakter incydentalny, ograniczony jedynie do wymiaru uzupełniającego podatku. Traktowanie jej jako decyzji, która wchłonęła pierwotny wymiar i stała się decyzją ustalającą wymiar podatku, nie znajduje uzasadnienia w powołanym przepisie.

SA/Sz 2081/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

Naczelny Sąd Administracyjny oddala skrgę w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.

SA/Sz 1476/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-20

1. Przepis art. 29 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ należy odnieść do wszelkich rodzajów podatków, przy regulowaniu których, czy to w formie zaliczek czy podatku należnego, dochodzi do nadpłacenia uiszczonych kwot lub ich niezależnego uiszczenia.~2. Zasada państwa prawa, jak i przepis art. 9 Kpa, nakładają na organy administracji obowiązek czuwania nad tym, by strona uczestnicząca w postępowaniu nie poniosła szkody z powodu nieznaj...

SA/Sz 1840/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-09-16

Wprowadzenie przez prawodawcę zasady, według której zakwestionowanie przez podatnika obliczenia i poboru podatku dokonanego przez płatnika bądź istnienia w takiej sytuacji w ogóle obowiązku podatkowego dokonać się może wyłącznie w trybie określonym w art. 175 par. 1 Kpa, oznacza, iż przewidziany w art. 29 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ zwrot nadpłaconego lub nienależnie pobranego podatku nastąpić może tylko na mocy wcześniej wyda...

SA/Sz 1740/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

Wniosek o zaniechanie naliczania i poboru zaliczek uwzględnienie żądania podatnika może dotyczyć tylko takich wydatków, które w sposób niewątpliwy podlegają odliczeniu i wskazują na to, że obowiązek podatkowy nie wystąpi w ogóle albo w mniejszej wysokości aniżeli suma należnych zaliczek.
1   Następne >   2