Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1435/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-22

W odróżnieniu od nagłej choroby, które nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, to długotrwała niedyspozycja nie wyklucza dokonania konkretnej czynności procesowej /sporządzenia odwołania/ i nadania tego pisma przez pocztę osobiście lub przez domownika.

SA/Sz 202/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-07-08

uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

SA/Sz 452/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-01-21

Przepis art. 29 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ nie zawiera zamkniętego katalogu zdarzeń stanowiących datę powstania nadpłaty, skoro ustawodawca określa, że 'w szczególności' za takie uznaje się (...).~Tak więc, w zależności od ustaleń w konkretnej sprawie, dniem powstania nadpłaty będzie również dzień stwierdzenia, że podatnik z naruszeniem prawa dokonał samoopodatkowania, albowiem inne rozumienie przepisu art. 29 stawiałob...

SA/Sz 1354/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-13

1. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, a nie niezbędności i rezultatu, jakie przyniosły w postaci konkretnego przychodu. O tym co jest celowe, potrzebne w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący tę działalność, a nie organ podatkowy.~2. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W razie wadliwości dowodu księgowego podatnik może wykazywać...

SA/Sz 1626/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-07-08

W świetle przepisu art. 8 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ zarzut zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, polegającego na zajęciu telewizora, nie jest zasadny.~Z treści tego przepisu wynika, że nie uważa się za przedmioty niezbędne zobowiązanemu lub członkom jego rodziny m.in. 'telewizorów do odbioru programów w kolorze'.

SA/Sz 1096/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie zawiera zakazu złożenia korekty zeznania podatkowego po upływie terminu przewidzianego do złożenia zeznania /30 kwietnia/.

SA/Sz 933/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-26

Przepis art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ określa obowiązek zapłaty określonego w fakturze lub rachunku uproszczonym podatku i jest to przepis wykluczający możliwość korekty tego dokumentu.~Stanowi on swoistą sankcję za naruszenie obowiązku rzetelnego i zgodnego z rzeczywistością potwierdzenia zdarzeń gospodarczych.

SA/Sz 2440/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy wspólnikiem spółki cywilnej a samą spółką skutkuje zatem, że wspólnik pożycza sam sobie w części, w jakiej ma udział w majątku wspólnym.~Odsetki od takiej pożyczki, stanowiącej własny kapitał włożony przez podatnika w źródło przychodu, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu w spółce cywilnej stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./.

SA/Sz 2446/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-22

Warunkiem dopuszczalności refakturowania usług jest aby wartość usług towarzyszących usłudze poddzierżawy odpowiadała wartości zakupu tych usług przez samego wydzierżawiającego tj. refakturującego.
1   Następne >   +2   +5   11