Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1996/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-25

1. Telefon komórkowy tylko z kartą aktywacyjną stanowiącą podłączenie do sieci jest urządzeniem kompletnym i zdatnym do używania. Zasadnie też organy podatkowe przyjęły, iż czas wykorzystywania środka trwałego nie może być określony wyłącznie przez jego faktyczne użytkowanie. Znaczenie mają również takie okoliczności, jak czas, do jakiego podłączona była aktywacja, oraz fakt wliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków za używanie telefonu komórkowego.~2. Montaż ogrzewania w samochodzie, k...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie określenia wysokości zaliczek na podatek

SA/Sz 1214/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-15

Skoro organy podatkowe ustaliły na podstawie zgromadzonych dowodów, że skarżąca mimo zawarcia umowy sprzedaży nie wydała towarów będących przedmiotem sprzedaży, to tym samym nie powstał po jej stronie obowiązek podatkowy, a otrzymana przez stronę skarżącą faktura po pierwsze nie powinna być wystawiona, a po drugie nie była dowodem stwierdzającym dokonania czynności.~W tych warunkach zasadnie organy podatkowe przyjęły, że uprawnienia określone w art. 19 ust. 1 ustawy o p...

SA/Sz 1651/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

Jako wniosek o umorzenie zaległości podatkowej winien być potraktowany wniosek podatnika o zaniechanie poboru podatku w sytuacji, gdy już w chwili jego zgłoszenia upłynął termin płatności tego podatku.

SA/Sz 1179/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru cła

SA/Sz 1615/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-20

skargę w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich.

SA/Sz 1980/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1993 r.

SA/Sz 354/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 1996 r.

SA/Sz 1583/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

SA/Sz 1045/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.
1   Następne >   +2   +5   9