Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 294/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-01

Jeżeli w momencie dokonania operacji gospodarczej sporządzono oryginał faktury i jej kopię, która pozostała u sprzedawcy, to stwierdzenie w okresie późniejszym braku tejże kopii u sprzedawcy nie może rodzić negatywnych skutków podatkowych dla nabywcy.~Organy podatkowe winny ustalić, czy w momencie wystawienia faktury sporządzono również jej kopię dla sprzedawcy. Pomocnym dla wyjaśnienia tejże kwestii może okazać się sprawdzenie kolejności numeracji faktur u sprzedawcy.

I SA/Wr 2041/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.-G. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1996 r.

I SA/Wr 796/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-01

W razie wniesienia odwołania dotyczącego części żądań strony nie rozstrzygniętych w decyzji, organ I instancji powinien potraktować jego treść jako żądanie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia /art. 111 par. 1 Kpa/.~Organ odwoławczy zaś, któremu przedstawiono jednak takie odwołanie, powinien wyjaśnić rzeczywiste intencje strony; w razie popierania odwołania powinien stwierdzić jego niedopuszczalność /art. 134 Kpa/, w razie zaś oświadczenia, że chodzi o żądanie uzupełnienia decyzji organu I...

I SA/Wr 1310/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-02

skargę w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

II SA/Wr 1082/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-28

skargę Tadeusza K. na postanowienie Wojewody (...) stwierdzające niedopuszczalność zażalenia.

II SA/Wr 1852/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-24

uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Wójta (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia o skierowaniu wód zalewowych powodzi na inny obszar.

I SA/Wr 2040/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.-G. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1996 r.