Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 336/98 - Wyrok NSA z 1998-10-06

Uprawnień strony nie daje skarżącej sam fakt, iż jest spadkobierczynią byłych właścicieli nieruchomości, gdyż sam przez się nie stwarza uprawnień strony w postępowaniu komunalizacyjnym, jeśli w dniu wejścia w życie ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm./, tj. w dniu 27 maja 1990 r. nieruchomość należała od Skarbu Państwa.

III SA 133/97 - Wyrok NSA z 1998-04-21

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych /M.P. nr 58 poz. 641/ zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych z tytułu rent lub emerytur może dotyczyć wyłącznie osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 r. lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów bomb, min, granatów itp. Chodzi więc o amunicję i środki wybucho...

III SA 1106/96 - Wyrok NSA z 1998-01-13

skargę w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług.

III SA 821/97 - Wyrok NSA z 1998-10-14

Termin, o którym mowa w par. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. nr 148 poz. 719/, jest terminem prawa materialnego i nie miały do niego zastosowania przepisy art. 58 Kpa.

II SA 917/98 - Wyrok NSA z 1998-09-23

Przy istniejącym natężeniu ruchu drogowego i sezonowym jego zakłóceniu na tym odcinku drogi krajowej wskutek zaopatrzenia zakładu przetwórstwa warzyw i owoców, wykonanie kolejnego zjazdu między dwoma już istniejącymi pogorszy niewątpliwie bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

II SA 1451/98 - Wyrok NSA z 1998-11-23

Dwukrotne przekroczenie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju nie jest jedyną przesłanką uzasadniającą do przyznania uprawnień do pobierania zasiłku przez okres 18 miesięcy.~Zasiłek ten przysługuje bezrobotnym zamieszkałym - w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania, gdy na obszarze działania rejonowego urzędu pracy stopa bezrobocia przekracza dwukrotnie średnią krajową, oraz posiadają oni jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.
1   Następne >   +2   +5   +10   56