Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 133/97 - Wyrok NSA z 1998-04-21

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych /M.P. nr 58 poz. 641/ zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych z tytułu rent lub emerytur może dotyczyć wyłącznie osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 r. lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów bomb, min, granatów itp. Chodzi więc o amunicję i środki wybucho...

III SA 1420/96 - Wyrok NSA z 1998-04-03

Naczelny Sąd Administracyjny kontroluje pod względem zgodności z prawem zaskarżone akty organów administracji /w tym decyzje i postanowienia/, nie jest natomiast organem odwoławczym w stosunku do organów administracji, nie może też przywrócić terminu zaniedbanego w postępowaniu administracyjnym /art. 59 Kpa./.

II SA 1720/97 - Wyrok NSA z 1998-04-09

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczące wznowienia postępowania, nie przewidują możliwości wznowienia postępowania z uwagi na trudną sytuację majątkową lub rodzinną strony.

III SA 1457/96 - Wyrok NSA z 1998-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług za okres maj

III SA 1498/96 - Wyrok NSA z 1998-04-24

Spółka naliczyła różnice kursowe od niespłaconych kredytów dewizowych na dzień 31 grudnia 1992 r.~Tymczasem kosztem są odsetki od tych kredytów wraz z różnicami kursowymi, a nie spłata kredytów z różnicami kursowymi.

IV SA 1517/97 - Wyrok NSA z 1998-04-02

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w prawie budowlanym nie może oznaczać w praktyce konieczności wyrażenia zgody na budowę przez właścicieli sąsiednich działek. Interesy osób trzecich winny być brane pod uwagę na etapie prac projektowanych i przez organ przygotowujący decyzję - pozwolenie na budowę.~Nie można jednak oczekiwać, aby interes osób trzecich był najważniejszym i jedynym kryterium, jakie bierze się pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

I SA 459/97 - Wyrok NSA z 1998-04-30

uchyla zaskarżone postanowienie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie uwłaszczenia (...) nieruchomością (...).

IV SA 998/96 - Wyrok NSA z 1998-04-21

skargę w przedmiocie wymierzenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w IV kwartale 1994 r.

II SA 166/98 - Wyrok NSA z 1998-04-22

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.~Skoro zatem wykreślenie wpisu do ewidencji nastąpiło zgodnie z wnioskiem skarżącego, trudno w tej sytuacji mówić o naruszeniu przez organ administracji państwowej prawa, a tym bardziej o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa.

V SA 1391/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

skargę w przedmiocie wymiaru należności celnych.
1   Następne >   +2   +5   7