Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I FSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za 1997 r. odrzuca skargę kasacyjną

II GSK 238/07 - Wyrok NSA z 2007-11-14

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. w przedmiocie zezwolenia dewizowego

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za luty 2004 r.

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia niemożności decyzji dotyczącej zablokowania środków dewizowych na rachunku

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezes Narodowego Banku Polskiego w W. w przedmiocie zezwolenia dewizowego

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie zezwolenia dewizowego

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku rodzinnego

I OSK 2360/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 183/14 - Wyrok NSA z 2014-09-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Przedsiębiorstwa [...] Spółki Akcyjnej w Białymstoku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej