Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 548/06 - Wyrok NSA z 2007-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności operatu pomiarowego

I OSK 653/06 - Wyrok NSA z 2007-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo

I OSK 1062/11 - Wyrok NSA z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów

OSK 492/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

II FSK 842/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r.

I OSK 707/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi W. B., E. J., J.S. prowadzących B. s.c. na czynność Prezydenta W. w przedmiocie nałożenia i żądania uiszczenia opłat geodezyjnych

I OW 62/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. F. o zmianę klasyfikacji gruntu części działki nr [...], położonej w gminie K.

I OW 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania K. O.

I OZ 731/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu spawy według właściwości i umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   49