Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II FSK 788/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca do września 2013 r.

I OSK 737/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXI/157/2008 dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami

I OSK 986/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1257/08 - Wyrok NSA z 2009-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...

I OSK 1296/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży budynków komunalnych

I OSK 1829/06 - Wyrok NSA z 2007-09-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gdańska na lata 2004

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

I OSK 1309/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy Olsztyn na orzeczenie SKO w Olsztynie nr [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 729/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Kościerskiego w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10