Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II OZ 276/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia wdowy uprawnień kombatanckich

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) zażalenia E. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wy...

II OSK 533/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie nie rozpatrzenia wniosku o uchylenie decyzji ostatecznej

II OZ 384/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oku Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 376/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Zażalenie na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 390/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1068/04 wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł. za sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1068/04 o oddaleniu skargi D. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia 16 listopad...

II OSK 384/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OSK 1104/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 678/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej

II OSK 1350/05 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień wdowy po kombatancie
1   Następne >   +2   +5   +10   63