Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 2118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II GSK 1812/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GW 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

II GSK 146/06 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie koncesji na wydobywanie kopalin

II GZ 125/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Sz. w sprawie ze skargi P. U. W. i S. Spółki z o.o. z siedzibą w N. na czynność G. N. nr [...] w przedmiocie wyboru partnera prywatnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II OSK 350/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 100/06 - Wyrok NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin
1   Następne >   +2   +5   +10   22