Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1222/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I OSK 1710/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości

I OSK 1693/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 827/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OZ 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 686/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

I OSK 1224/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   100