Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II OZ 647/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Zażalenie nazwą [...] na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2498/13 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej

II OSK 2412/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 2404/13 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej

II OW 184/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku A. Spółki z o.o. w M. o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów w instalacji na działce nr [...]

II OZ 346/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie II wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

II OSK 1536/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na odbiorcę nielegalnie sprowadzonych odpadów

II OSK 1623/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sztumie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 180/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

Wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego 'F.' Sp. z o.o. w C. o wstrzymanie wykonania decyzji Marszałka Województwa [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. , nr [...] ...

II OSK 1833/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skargi kasacyjne [...] oraz Z. F. i A. F. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. F. i A. F. na czynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przedmiocie odmowy dokonania zwrotu opłaty
1   Następne >   +2   +5   +10   55