Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytuł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

I OSK 238/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów o powołaniu Marka B. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Służby Celnej

OSK 357/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Krzysztofa K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Marszałku Sejmu (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odwołania ze stanowiska uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

I OSK 1042/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w G. w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko

I OSK 251/12 - Wyrok NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z mianowanym pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli

I OSK 860/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie mianowania na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem

I OSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji do przeprowadzania konkursów na Naczelników Urzędów Skarbowych powołanej przez Ministra Finansów nr [...] w części odmawiającej dopuszczenia skarżącej do konkursu

I OSK 1159/08 - Wyrok NSA z 2009-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie odmowy mianowania aplikantem pozaetatowym sądowym w okręgu opolskim
1   Następne >   2