Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

I OZ 737/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie podziału nieruchomości

II OW 13/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku E. D. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy G. nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi B., gm. G., uchylonej w części decyzją Wojewody Radomskiego z...

II OW 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. M. w sprawie zmiany decyzj...

II OW 64/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów wsi C., gmina G., powiat białostocki

II OSK 1354/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1430/06 - Wyrok NSA z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II OSK 2070/12 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie

II OSK 762/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi Z. G. na uchwały Rady Miejskiej w L. z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II OSK 478/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy sporządzenia projektu wymiany gruntów i wydania decyzji o jego zatwierdzeniu
1   Następne >   +2   +5   +10   14