Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol

I OW 69/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GSK 46/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P.T. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 585/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

II GSK 751/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską

II GSK 2370/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

II GSK 1896/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych

OSK 1760/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w przedmiocie egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

II GZ 179/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie cofnięcia licen...

II GSK 938/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej
1   Następne >   +2   +5   +10   49