Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 2189/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków

II OSK 1401/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych przy zabytku

II OSK 2425/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. H. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępow...

II OSK 673/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na zabudowę tunelu

II OSK 1167/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia

II OSK 494/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1739/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2288/13 - Wyrok NSA z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OSK 1202/06 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy zezwolenia na budowę ścieżki rowerowej

II OSK 1345/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę przyłączy
1   Następne >   +2   +5   +10   26