Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

I OW 185/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.K. o rozłożenie na raty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

I OSK 1424/06 - Wyrok NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania

II GPP 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 273/05 w sprawie ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności wobec funduszu alimentacyjnego

I OSK 534/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

I OSK 431/08 - Wyrok NSA z 2009-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OSK 1091/09 - Wyrok NSA z 2010-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

I OSK 987/10 - Wyrok NSA z 2010-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie przyznania świadczenia alimentacyjnego

I OSK 1326/11 - Wyrok NSA z 2012-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

I OSK 1426/11 - Wyrok NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zaległości alimentacyjnych

I OSK 922/10 - Wyrok NSA z 2010-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia obowiązku zwrotu świadczenia alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7