Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OPS 12/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami ...

I FPS 4/13 - Uchwała NSA z 2013-10-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w K.) w przedmiocie podatku od towarów i usług po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Finansowej zagadnienia prawnego prze...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

Wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: 'Czy przepisy o planowaniu przestrzennym w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38 poz. 229 ze zm.) w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 20...

II FPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-11-18

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (współsprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, Sędzia NSA Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf - Kalamala, , Protokolant Magdalena Siewkowska, po rozpoznaniu w Izbie Finansowej na posiedzeniu jawnym w dniu 18 listopada 2013 r. z udziałem Prokuratora Prokuratury Generalnej Lucjana Nowakowskiego za...

I OPS 3/14 - Uchwała NSA z 2015-04-13

Wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy podstawą odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następcy prawnego, w sytuacji wystąpienia materialnoprawnych przesłanek z art. 136 us...

I FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od czerwca 2004 r. do września 2005 r. w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy

I OPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-06-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi D. M. na czynność Starosty Lublinieckiego nr [...] w przedmiocie obciążenia opłatami za czynności geodezyjne, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 20

I OPS 14/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

Wniosek Prezesa NSA o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: 'Czy zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze publicznej na podstawie art. 10 ust. 4-6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), jest czynnością materialno-techniczną zaskarżalną do są...

I OPS 3/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

Wniosek Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy przepisy ustawy o systemie oświaty, regulujące obowiązek gminy zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola, zezwalają na realizację tego obowiązku przez wyznaczenie punktów zbiorczych oddalonych od miejsc...

II FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-07-07

Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest zobowiązany stosować zasadę zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego, wyrażoną w art. 134 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), jeśli nie stwierdzi naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności?'. podjął następującą uchwałę: Unormowanie zawarte w art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpn...
1   Następne >   +2   +5   +10   27