Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I OZ 1159/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

I OZ 776/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów , nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odwołania od uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu Warszawskiego

I OSK 291/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 976/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego

I OZ 398/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do nadawania stopni naukowych

I OSK 229/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie nadania tytułu naukowego profesora

I OSK 1187/07 - Wyrok NSA z 2007-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 1604/13 - Wyrok NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administr...

I OSK 697/12 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy sporządzenia fotokopii z akt sprawy

I OSK 2762/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie ograniczenia uprawnień Rady Wydziału do nada...
1   Następne >   +2   +5   +10   18