Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OZ 35/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W. i F. Ł. na działalność Starosty W. w zakresie geodezji i kartografii

I OSK 548/06 - Wyrok NSA z 2007-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności operatu pomiarowego

I OSK 1658/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II GSK 1924/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie nałożenia kary upomnienia na geodetę

I OZ 932/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 901/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie udzielenia nagany w dziedzinie geodezji i kartografii uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I OZ 731/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu spawy według właściwości i umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 96/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju , [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 282/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem , sygn. akt IV SA/Wa 934/05

I OZ 701/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. O. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1905/05 w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   25