Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

II OZ 432/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

II OZ 718/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 19 marca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 3388/17 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2[...]7 października 2017 r. nr [...] i poprzedzającej ją decyzji Wojewody Śląskiego z [...] marca 2017 r. nr [...] w części odnoszącej się do działek nr [...] i nr [...] w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz B. sp....

I OZ 694/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OZ 756/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II OZ 859/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 3325/18 - Wyrok NSA z 2018-10-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu A. J. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I GZ 291/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 985/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14